ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Αρχική


Το Εργαστήριο


Ο Ιδρυτής


Ο Διευθυντής


Κατάλογος


Σύνδεσμοι

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                               
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                                                 
ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ                                                                               
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                                                                              
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ  &                                                                             
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ                                                 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ                                                                                                           
451  10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                                                        
ΤΗΛ.: 2651-0-05650 - FAX: 2651-0-05801                        
Ε-mail: erparm@uoi.gr                                                                  
                                                             

Διευθυντής*: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

     Κατόπιν προτάσεως (12-5-2000, και 15-6-2001) του Αναπληρωτή καθηγητή (τότε) και νυν Καθηγητή κ. Χρίστου Τέζα, ο Τομέας Φιλοσοφίας (αριθ. συνεδρ. 219/16-5-2000) και εν συνεχεία το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (αριθ. συνεδρ. 219/21-6-2000, και 229/20-6-2001) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισαν ομόφωνα να εισηγηθούν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων την ίδρυση Εργαστηρίου** Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών. Το Υπουργείο αποδέχτηκε τη σχετική πρόταση και με το εκδοθέν Π.Δ. υπ' αριθμ. 349/2002 ιδρύθηκε το προταθέν Εργαστήριο. Κατά τη συνεδρία αριθ. 241/12-2-2003 του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ορίστηκε ως Διευθυντής του εν λόγω Εργαστηρίου ο Καθηγητής κ. Χρίστος Α. Τέζας, ενώ μετά τη συνταξιοδότησή του (31-8-2008) η διεύθυνση ανατέθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Πρελορέντζο.
Σκοπός του Εργαστηρίου (Κέντρου) είναι η υποβοήθηση του έργου του Τομέα Φιλοσοφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ―κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του— η προώθηση της έρευνας γύρω από τους κορυφαίους φιλοσόφους της αρχαιότητας, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού θα επιδιωχθούν τα εξής:
•  Η δημιουργία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μιας βιβλιοθήκης ειδικής για τη μελέτη της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Η βιβλιοθήκη αυτή θα είναι οπωσδήποτε αυτοτελής και ανεξάρτητη αλλά και συμπληρωματική, όσον αφορά την πλατωνική και αριστοτελική βιβλιογραφία, της πλούσιας πράγματι Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
•  Η πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για τη σπουδή της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Προς τον σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η εξασφάλιση υποτροφιών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
•  Η προσέλκυση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ερευνητών από άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού για τη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας ―αλλά και της Φιλοσοφίας γενικότερα―, δεδομένου ότι στο Πανεπιστήμιό μας υπάρχουν ήδη ενημερωμένες βιβλιοθήκες και γνωστά ερευνητικά Κέντρα, καθώς επίσης και ―σε ικανοποιητικό βαθμό― κατάλληλες συνθήκες προς τον σκοπό αυτό.
•  Η έκδοση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σχολιασμένων εκδόσεων έργων των δύο φιλοσόφων, και κυρίως έργων που δεν έχουν ιδιαίτερα προσεχθεί από Έλληνες ερευνητές.
•  Η έκδοση μελετών για τη σκέψη των δύο φιλοσόφων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
•  Η συνεργασία με άλλα Κέντρα Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών και κυρίως με Κέντρα χωρών που δεν είναι ως τώρα τόσο γνωστές για τη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας.
•  Η προώθηση με κάθε επιστημονικό μέσο (Ημερίδες, Συμπόσια, Συνέδρια, Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης κτλ.) των Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών.
Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα καταστεί δύσκολη ή και παντελώς αδύνατη, αν δεν υπάρξει ανάλογη συνδρομή απ' όλους τους δυναμένους να βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο (ιδέες, προτάσεις, έντυπα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλει στη συγκρότηση και εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών), πρώτον μεν από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη διάθεση ανάλογου χώρου, ευρύτερου κατά πολύ από τον ήδη διατεθέντα, με απόφαση του Τομέα Φιλοσοφίας (χώρο που εξοπλίστηκε με γραφείο, πολυθρόνα, βιβλιοθήκες – έπιπλα, δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δαπάναις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2003), δεύτερον δε απ' όλους τους ασχολουμένους με την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και ιδιαίτερα με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, και, τέλος, απ' όλους τους εραστές της αρχαίας φιλοσοφίας, στην Ελλάδα και απανταχού της γης. Κάθε συνδρομή, οποθενδήποτε προερχομένη, θα καταγράφεται και δεόντως θ' αναφέρεται.
Έως τώρα (30-7-2008) προσήλθαν αρωγοί αρκετοί, θα μπορούσε ίσως να ειπωθεί, πολλοί. Αναμένονται όμως και καλό είναι να προσέλθουν πολύ περισσότεροι. Σε όλους όσοι βοήθησαν και σ’ εκείνους που θα βοηθήσουν στο μέλλον εκφράζονται θερμές ευχαριστίες. Ιδιαίτερες όμως ευχαριστίες οφείλονται στους δύο Ελληνοαμερικανούς Καθηγητές κ.κ. John P. Anton (Ιωάννη Π. Αντωνόπουλο) και Πλάτωνα Ρήγο, διότι είχαν την καλοσύνη να δωρίσουν (τον Αύγουστο του 2006) στο Εργαστήριο Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών ένα μέρος από την προσωπική του βιβλιοθήκη έκαστος. Έτσι το Εργαστήριο απέκτησε και πολλά βιβλία που πιθανώς να μην υπάρχουν σε καμία βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Το ίδιο, τηρουμένων των αναλογιών, ισχύει και για τις άλλες δωρεές και προπάντων τις δωρεές των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται αμέσως πιο κάτω.
Σημαντικές υπήρξαν επίσης οι δωρεές βιβλίων από τα δύο Κοινωφελή Ιδρύματα: α) Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» (δωρεά στις 9-3-2005 βιβλίων αξίας 9.400 ευρώ), και β) Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (δωρεά στις 31-5-2006 βιβλίων αξίας 3.000 ευρώ). Το τελευταίο Ίδρυμα αναμένεται να συνδράμει το Εργαστήριο με ένα σημαντικό ποσό για τις ανάγκες του.
Ευγνωμόνως ακόμη αναφέρονται τα ακόλουθα Ανώτατα Πνευματικά και άλλα Επιστημονικά Ιδρύματα, Επιστημονικές Εταιρείες και Καθηγητές Πανεπιστημίων που προσέφεραν βιβλία στο Εργαστήριο, όπως:

Α. Ανώτατα Πνευματικά Ιδρύματα

1. Ακαδημία Αθηνών (στις 29-11-2004, κατόπιν ενεργειών του Καθηγητή – Ακαδημαϊκού κ. Ν. Κονομή).
2. Πανεπιστήμιο Αθηνών (στις 15-1-2007, κατόπιν ενεργειών του Γ. Γραμματέα του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Π. Κοντού).

Β. Άλλα Επιστημονικά Ιδρύματα

3. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
4. Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα

Γ. Επιστημονικές Εταιρείες

5. Εταιρεία Φίλων Ελευθέρας Σχολής Φιλοσοφίας «Πλήθων» (Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος)
6. Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλοπούλου
7. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής

Δ. Καθηγητές Τομέα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

8. κ. Παναγιώτης Νούτσος
9. κ. Ευθύμης Παπαδημητρίου
10. κ. Αθανάσιος Σακελλαριάδης
11. κ. Βασιλική Π. Σολωμού-Παπανικολάου
12. κ. Γιώργος Κουμάκης
13. κ. Χρίστος Α. Τέζας

Ε. Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων

14. κ. Δ. Ανδριόπουλος
15. κ. Στέφ. Γερουλάνος
16. κ. Νικολίτσα Δ. Γεωργοπούλου
17. κ. Κ. Δ. Δεσποτόπουλος
18. Γ. Καραγιάννης
19. κ. Άννα Κελεσίδου
20. κ. Δημ. Κούτρας
21. κ. Δ. Λαμπρέλης
22. κ. Δ. Λυπουρλής
23. κ. Ε. Μαραγγιανού
24. Δ. Μούκανος
25. κ. Λ. Μπαρτζελιώτης
26. κ. Κώστας Μπέης
27. κ. Φιλήμων Παιονίδης
28. κ. Ν. Γ. Πολίτης

ΣΤ.

29. 1ο Λύκειο Κερατσινίου
30. Δήμος Νάουσας

* Ιδρυτής (2002) και α΄ Διευθυντής (2003-2008): Καθηγητής Χρίστος Α. Τέζας

** Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «Εργαστήριο», κανονικά δε «Κέντρο».

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
451  10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                                                
ΤΗΛ.: 26510 05764 - FAX: 26510 05801
E-mail: erparm [at] cc.uoi.gr

Σχεδίαση-Υλοποίηση: Κώστας Κοσκερίδης