ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Αρχική


Το Εργαστήριο


Ο Ιδρυτής


Ο Διευθυντής


Κατάλογος


Σύνδεσμοι

 

     

founder

ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΤΕΖΑΣ

τ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Ψ.
ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (2003 – 2008)
ΤΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 33
45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. – FAX: 26510 20246
Κιν.: 6944225057
Ε-mail: chtezas@uoi.gr

 

I
BIOΣ KAI ΣΠOYΔEΣ

     Ο Καθηγητής Χρίστος Α. Τέζας γεννήθηκε το 1941 στην Ορέσκια Σερρών. Στα γειτονικά χω­ριά Δά­φνη και Σιτοχώρι τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Στο Γυ­μνάσιο της Νι­γρίτας φοίτησε τα χρόνια 1953-59 (βαθμός απολυτη­ρί­ου 17 8/10)*. Με­τά από ένα χρόνο έλαβε για πρώτη φορά μέρος στις εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πέτυχε με υπο­τρο­φία του IKY στη Φι­λο­σο­φική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης. Από το πρώτο έτος Σπουδών προσείλ­κυ­σαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του τα μα­θήματα του B. N. Tατάκη, του μόνου τότε καθηγητή της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσ­σα­λονίκης. Mε εισήγησή του δημοσίευσε εργα­σία με τίτλο “Ὕμνος τοῦ Κλεάνθη στὸ Δία” (περιοδικό Χρονικὰ τοῦ Πειραματικοῦ Σχο­λείου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τεῦχος 70, χρόνος IH΄ (1964), σσ. 99-114). Υπότροφος του IKY και τα τέσσερα χρό­νια των Σπουδών του τελείωσε το Κλασικό Τμήμα το 1965 (22 Δε­κεμβρίου) με βαθ­μό 8 2/11.
Ως απλός στρατιώτης εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υπο­χρε­ώσεις και από το 1968 αναγκάστηκε να εργαστεί στην Αθήνα σε ιδιωτικά φροντιστήρια ώς το 1973. Παράλληλα μελετούσε φι­λο­σοφικά κείμενα και παρακολουθούσε μαθήματα ξένων γλωσ­σών (Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά).
Tο 1967/68 φοίτησε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Φι­λο­σο­φι­κών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη­νών, το οποίο όμως δεν ξαναλειτούργησε.
Tο 1973, ύστερα από δεύτερη πρόταση της Φιλοσοφικής Σχο­λής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφού η πρώτη έμεινε ανε­κτέλε­στη από το Υπουργείο, διορίστηκε (1-11-1973) ως βοηθός στο Σπου­δαστήριο Φιλοσοφίας (και Παιδαγωγικής αρχικά, και από το 1974 μόνο Φιλοσοφίας). Στον ίδιο χώρο, ως Τομέα Φιλοσοφίας,  ερ­γάστηκε ώς τις 31 Αυγούστου 2008.
Tο θερινό εξάμηνο του 1977, με υποτροφία του DAAD, φοί­τησε στο Πανεπιστήμιο του Kiel (Γερμανία), μετά από επι­τυ­χή εξέταση στη Γερμανική γλώσσα. Έλαβε μέρος σε έξι συνολικά φρο­ντιστήρια, τα ακόλουθα: (α) Δημηγορίες του Θουκυδίδη, από τον καθηγητή Hans Diller. (β) Πλάτωνος Φαῖδρος, από τον κα­θη­γη­τή Kurt Hübner. (γ) Heidegger: Βασικά προβλήματα της Φαι­νο­μενολογίας, από τον καθηγητή Hermann Schmitz. (δ) Θεωρίες για την ελευθερία στο Γερμανικό Ιδεαλισμό, από τον καθηγητή Her­mann Schmitz. (ε) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Ιστορίας του Kant, από τον Δρα (τότε) H. Fiebig. (στ) Ιστορία της έννοιας της διαλεκτικής στη σύγχρονη εποχή, από τον Δρα (τότε) W. Dep­pert.
Kατά το ίδιο χρονικό διάστημα, κοντά στον καθηγητή Hans Diller, προώθησε και συστηματοποίησε την έρευνα τη σχετική με την εργασία που τότε προόριζε για διδακτορική διατριβή: “Γνωσι­ο­λογικά προβλήματα στο Περὶ διαίτης έργο της Ἱπποκρατικῆς Συλ­λογῆς”. Επισκέ­φθη­κε επίσης για δεκαπέντε μέρες το Πανεπι­στή­μιο του Hamburg και συνεργάσθηκε με ειδικούς καθηγητές για το θέμα της εργασίας του, το οποίο τελικά δεν προχώρησε πρωτί­στως μεν λόγω ιδικής του ευθύνης, δευτερευόντως δε λόγω απρο­θυ­μίας των εδώ (έως το 1979) καθηγητών φιλοσοφίας ν’ αναλά­βουν την εποπτεία. (Με πολλή λύπη και ανάλογα συναισθήματα πλη­ρο­φο­ρήθηκε αργότερα [1991] ότι ο καθηγητής της Αρχαίας Ελ­λη­νι­κής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge G.E.R. Lloyd ασχο­λήθηκε με παραπλήσια προβλήματα [προς εκείνα της δι­κής του εργασίας] στο βιβλίο του: MethodsandProblemsinGreekScience, Cambridge, C.U.P., 1991· ελλ. μτφρ.: Αρχαία Ελλη­νι­κή Επι­στήμη. Μέθοδοι και Προβλήματα, Αθήνα 1996).  
Kατά το ακαδημαϊκό έτος 1983/84 σπούδασε ως με­τα­πτυ­χι­ακός φοιτητής τακτικής παρακολούθησης (Full-time post­gra­du­ate student) στο Πανεπιστήμιο του Leeds (Αγγλία). Στα πλαί­σια των υποχρεώσεών του συνεργαζόταν τακτικά για θέματα της δια­τριβής του (Θαλής ο Μιλήσιος) με τον Δρα H.B. Gottschalk, Rea­der του Πανεπιστημίου του Leeds. Παρακολούθησε επίσης μα­θή­μα­τα του ιδίου (Προσωκρατική φιλοσοφία και Πλάτων) καθώς και μαθήματα Πολιτικής και Κοινωνικής φιλοσοφίας από τον O.M. Milligan στο Τμήμα Φιλοσοφίας.
Στις 8 Οκτωβρίου 1986 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Φι­λο­σοφίας (με βαθμό “άριστα”) από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παι­δα­γω­γικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Tο 1987 εντά­χθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα, το 1991 (20 Μαρτίου) εκλέ­χθη­κε Επί­κουρος καθηγητής του Τομέα  Φιλοσοφίας και το 1998 (18 Φεβρουαρίου) Αναπληρωτής καθηγητής, και το 2008 (7 Μαΐου) Καθηγητής, θέση από την οποία αφυπηρέτησε στις 31 Αυγούστου 2008.
    Tο 1991 εργάστηκε ως επισκέπτης ερευνητής (Visiting Scho­lar) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Wolfson College), επί ένα εξάμηνο, συγκεντρώνοντας επιστημονικό υλικό για συγγραφή βι­βλίου με θέμα την πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα. Παράλλη­λα παρακολούθησε μερικές από τις επιστημονικές δραστηριό­τη­τες της Σχολής Κλασικών Σπουδών, μεταξύ των οποίων το έτος εκείνο συνέπεσε τυχαία —λόγω του εκ περιτροπής συστήματος— να λάβει χώρα στο Cambridge το TriennialConference των Τμημά­των Κλασικών Σπουδών των Αγγλικών Πανεπιστημίων. Το σημαντικότερο που αποκόμισε από την παραμονή του στο Cambridge ήταν η γνώση —μερική έστω— του συστήματος σπουδών του φημι­σμένου αυτού Πανεπιστημίου, ενός συστήματος το οποίο ως βάση έχειεκτός βέβαια από το υψηλό επίπεδο μορφώσεως των εισα­γο­μένων φοιτητών— τα μικρά ακροατήρια και την τακτική και επί μονίμου βάσεως επικοινωνία και συνεργασία των φοιτητών με τους διδάσκοντες, και συγκεκριμένα καθενός φοιτητή/-τριας με τον επόπτη του/της. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί —εκτός της ενη­μέ­ρωσης στα θέματα της επιστήμης— πρωτίστως στη συγγραφή Es­says, συγγραφή που με την πάροδο του χρόνου εξελίσσεται σε συγ­­γραφή διατριβών και βιβλίων, μερικά από τα οποία εκδίδονται από το Cambridge University Press. 
Tο 1994 επί ένα περίπου μήνα έκανε έρευνα στα Αρχεία (Uni­versitätsarchive) των Πανεπιστημίων της Iένας και της Λει­ψί­ας για Νεοέλληνες στοχαστές (Γ. Σκληρός, Δ. Γληνός).­ (Στο Πανεπι­στή­μιο της Ιένας τού έκαναν πολύ θετική εντύπωση τα πλούσια αρ­­χεία που διατηρούν από φοιτητές ακόμη και του 19ου αιώνα, εφό­­σον αυτοί προχώρησαν μετά το πτυχίο στη συγγραφή διατρι­βής. Υπάρχουν και αρκετών Ελλήνων φοιτητών διατριβές, τις οποί­ες και φωτοτύπησε).

* Την εποχή εκείνη, ως γνωστόν, δάσκαλοι και καθηγητές όλων των βαθ­­μί­δων εκπαίδευσης ήταν πολύ φειδωλοί στους βαθμούς. Αρκεί, νο­μί­ζω, γι’ αυτό να λάβει κανείς υπόψη του ότι ο δεύτερος κατά σειράν από­φοι­τος εκείνη τη χρονιά του Γυμνασίου Νιγρίτας με βαθμό 16,5 πε­ρί­που πέ­τυχε πρώτος στη Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης και άλλοι συμ­μα­θη­τές του είχαν ανάλογες επιτυχίες. 

ΙΙ
EΠIΣTHMONIKEΣ EPΓAΣIEΣ

Α. Αυτοτελή βιβλία
1.   Θαλής ο Μιλήσιος. Από την αρχαία παράδοση ως τη σύγ­χρο­νη έρευνα. Διδ.       Διατριβή (ανέκδ.), Γιάννινα 1986,  σ. 326.
2.   O Θαλής ο Μιλήσιος και οι αρχές των επιστημών. Hὁδὸς προς τη φιλοσοφία(Δωδώνη, Παράρτημα, αριθ, 44), Ιωάννινα, 1990, σ 232 (σ. 227–32: περίληψη στα Αγγλικά).
3.   Γεώργιος Σκληρός. Συμβολή στην ερμηνεία της πρώιμης σκέ­ψης του, Ιωάννινα 1997, σ. 263.
4.   Kant. Φιλοσοφία της ιστορίας και “πολιτική προφητεία” του Kant, Ιωάννινα 2008, σ. 542.

B. Άρθρα επιστημονικά σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους
1.   Ὕμνος τοῦ Kλεάνθη στὸ Δία", περ. Χρονικὰ Πειραματικοῦ Σχο­λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τεῦχος 70, χρόνος 18 (1964) 99-114.
2.   “H ἀρετὴ και η κακία ως πολιτικές έννοιες στην κυνική πα­ρά­δοση για τον Ανάχαρση”, Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, 15 (1986) 65-84 (σ. 84: περίληψη στα Αγγλικά).
3.   “H αρχή οὐδὲν ἐξ οὐδενὸς στην προσωκρατική σκέψη ώς τον Παρ­μενίδη”, Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, 16 (1987) 139-67 (σ. 167: πε­ρίληψη στα Αγγλικά).
4.   “Αρχαία ελληνική επιστήμη-Ιατρική”, Παιδαγωγική και Ψυ­χο­­­λο­­γική Εγκυκλοπαίδεια (έκδ. “Ελληνικά Γράμματα”), Αθή­να 1989, τόμ. 3, σσ. 1819-1822.
5.   Tο πρόβλημα “βάση” – “εποικοδόμημα” στη σκέψη του Γ. Σκλη­­ρού (Tὸ κοινωνικόν μας ζήτημα), Δωδώνη, Μέρος Τρί­το, 20 (1991) 47-65 (σ. 65: περίληψη στα Αγγλικά).
6.   Βιβλιοκρισία: E.N. Ρούσσου, Ηράκλειτος, Περὶ φύσεως. Tα σωζόμενα αποσπάσματα..., Αθήνα, Δ.N. Παπαδήμας, 1987, Νέα Έκδοση, σ. 35 +211, στο: Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, 16 (1987) 253–57.
7.   Βιβλιοκρισία: Γρηγόρη Βλαστοῦ, Σωκράτης : εἰρωνευτής καί ἠθι­κός φιλόσοφος. Μετάφραση Παῦλος Kαλλιγᾶς, Προ­λε­γό­με­να – ἐπιμέλεια μετάφρασης: Ἀλέξανδρος Nεχαμᾶς, Ἀθήνα, Bι­βλι­οπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», I.Δ. Κολλάρου & Σίας A.E., 1993, σσ. 469, στο Δωδώνη,  Μέρος Τρίτο, 22 (1993) 321–42.
8.   «Αρετή και ευδαιμονία κατά τον Επίκτητο», Πρακτικά Επι­στη­μονικού Συνεδρίου «Επίκτητος: η ζωή και το έργο του» (Πρέ­βεζα 17–19 Ιουνίου 1994), Πρέβεζα, εκδ. Δήμου Πρέβεζας και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας, 1997, 103–26.
9.   «O Σπύρος Κυριαζόπουλος και το ερώτημα για τη γένεση της φιλοσοφίας»Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, 25 (1996) 111–31 (σ. 130–31: περίληψη στα Αγγλικά).
10. «O Γιάν(ν)ης Κορδάτος ως ιστορικός της αρχαίας ελληνικής φι­λοσοφίας», Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, 25 (1996) 233–59.
11.  «Ο Γιαν(ν)ης Κορδάτος ὡς ἱστορικός τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φι­λοσοφίας», στο: Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Θεσσα­λοί Φιλόσοφοι, (Λάρισα – Τσαρίτσανη, Μάρτιος 1995), 1998, 209-39.
12. “Ο παιδαγωγός Χρήστος Φράγκος και η αρχαία ελληνική φι­λοσοφία”, Δωδώνη, Μέρος Τρίτο, 27 (1998), 23-53 (σ. 53: Sum­ma­ry).
13.  «Δυνατότητα και όρια της γνώσης κατά τον Σωκράτη», Πρα­κτι­κά του Επιστημονικού Συμποσίου «Ξανά για τον Σωκρά­τη» (Ιωάννινα 22 Οκτωβρίου 2001), Δωδώνη, Παράρτ. αρ. 72 (: Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή Νίκο Κ. Ψημμένο), Ιωάννι­να 2004, σ. 59-94 (σ. 94: Summary).
14.  “Έπαινος (Laudatio) στον Καθηγητή κ. John P. Anton, στο: Αναγόρευση του Καθηγητή JohnP. Anton (Ιωάννη Π. Αντω­νό­πουλου) σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (18 Μαΐου 2005): Επίσημοι Λό­γοι – Ψηφίσματα – Εργογραφία του Τιμωμένου. Επιμέλεια: Χρίστος Α. Τέζας (Πανηγυρικοί λόγοι αρ. 59), Ιωάννινα, Πανε­πιστήμιο Ιωαννίνων, 2006, 13-20.

Γ.  Βοηθήματα για φοιτητές     
1.   Διανέμονταν στους φοιτητές εκτενείς βιβλιογραφίες για όλα τα αντικείμενα που διδάχτηκαν εκτός από ένα: Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής.
2.   Χρίστος Α. Τέζας, κ.ά., Η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και η ερ­μηνεία της μέσω της ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας στη νε­ότερη και σύγχρονη εποχή, Ιωάννινα 2001.
3.   Χρίστος Α. Τέζας (επιμέλεια), Αριστοτέλης. Πηγές για τη ζωή και τη φιλοσοφία του, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 20042.
4.      Παραπλήσια βοηθήματα αλλά σε ελλιπέστερη μορφή επι­με­λήθηκε α) για τους Προσωκρατικούς, β) για τον Σωκράτη και γ) για τον Πλάτωνα.

IΙΙ
ΔIΔAKTIKH ΔPAΣTHPIOTHTA

A΄
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
1973–1986

1973 – 1977 Έλαβε ενεργά μέρος στα παρακάτω φρο­ντι­στή­ρια: α) Αριστοτέλη Ἠθικά Νικομάχεια, β) H αντι­­δικία των γενεών στην αρχαία Ελλάδα, γ) Kοι­νωνικοπολιτικοί σταθμοί της ευρωπαϊκής ζω­γρα­φικής (από τον καθηγ. Σπ. Kυριαζόπουλο, έως το 1977). δ) Nτετερμινισμός και ελευθερία, ε) Προ­­βληματική της αλλοτρίωσης, στ) Καντιανά προ­βλήματα φιλοσοφίας της Ιστορίας, ζ) K. Pop­per: Tι είναι διαλεκτική (από τον καθηγητή Θ. Βέ­­ι­κο).
1977 – 1978 “Δημόκριτος” (Tο φροντιστήριο διοργανώσαν και διηύθυναν από κοινού ο κ. N. Ψημμένος, η κ. B. Σολωμού–Παπανικολάου και ο κ. Χ. Α. Τέζας).
1979 – 1980 Kατά τα έτη 1979-81, όταν η Σχολή είχε αναθέσει τη διδασκαλία μέρους μαθημάτων φιλοσοφίας στον καθηγητή κ. Χρ. Φράγκο, συνέβαλε, μαζί με όλα τα μέλη του Τομέα Φιλοσοφίας, στην οργά­νω­ση και διδασκαλία των μαθημάτων, κάνοντας μά­λιστα αρκετές εισηγήσεις.
1981 – 1982 Φροντιστήριο: Πολιτικές απόψεις των Προ­σω­κρατικών (7ος-5ος αι.). Γ΄ έτος Κλασικών και Ιστο­ρικών Σπουδών.
1982 – 1983 Φροντιστήριο: Πολιτικές απόψεις των Προ­σω­κρατικών (κυρίως 5ος-4ος αι. π.X.). Γ΄ έτος Κλα­σικών Σπουδών.
1985 – 1986 1) (Χειμερινό εξάμηνο) Φροντιστήριο: H πολιτική φι­λο­σο­φία του Αριστοτέλη (θεωρία των στά­σε­ων).
2) (Εαρινό εξάμηνο) Φροντιστήριο: Φιλοσοφία της Ιστορίας του Πλάτωνα.

B΄
ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ – ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

i. Προπτυχιακά μαθήματα

Από τότε που αναγορεύθηκε διδάκτορας (1986) ώς τη συνταξιοδότησή του (2008) δί­δαξε τα παρακάτω μαθήματα:
α)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία – Εισαγωγή στην Αρχαία Ελ­λη­νική Φιλοσοφία·
β)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία της Ιστορίας στην Αρχαιότητα·
γ)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία A΄ – Προσωκρατική Φιλο­σο­φία·
δ)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B΄ – Αρχαία Σοφιστική (Πο­λι­τι­κή Σκέψη)·
ε)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ΄ – Σωκράτης·
στ)  Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ΄ – Πολιτική Φιλοσοφία στους Πρώιμους διαλόγους του Πλάτωνα·
ζ)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ΄ – Πολιτική Φιλοσοφία του Πλά­τωνα (Πολιτεία)·
η)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ΄ – Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Πλάτωνα·
θ)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία – Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Αριστοτέλη·
ι)   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία E΄ – Πολιτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη·
ια)  Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΣT΄ – Πολιτική Φιλοσοφία των Κυ­νικών·
ιβ) Φιλοσοφία της Ιστορίας – Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ιστο­­ρίαςΦιλοσοφικές θεωρήσεις της ιστορίας στους Νε­ό­τε­ρους Χρόνους.
ιγ)  Νεοελληνική Φιλοσοφία
(ιδ) Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία – Η φιλοσοφία ως τρόπος ζω­ής   

Εισήγαγε για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιό μας και πιθανώς —όσο τουλάχιστον γνωρίζει— σε όλη την Ελλάδα το μάθημα “Η φι­λοσο­φία ως τρόπος ζωής”, λόγω της πεποίθησής του ότι η φι­λο­σο­φία ως γενι­κή περί κόσμου και βίου θεωρία, κατά μία βέβαια εκ­δο­χή, δεν μπορεί πα­ρά να επηρεάζει τον ασχολούμενο μ’ αυτήν, να υπο­δεικνύει και να καλ­λι­ε­ργεί έναν τρόπο ζωής που να ταιριάζει στον υψηλό σκοπό προς τον οποίο εννοείται ότι αποβλέπει.
Tα επαναλαμβανόμενα μαθήματα συμπληρώνονταν και βελ­τιώνονταν.
     
ii. Μεταπτυχιακά μαθήματα

     Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Φιλοσοφίας και άλλων Τμημάτων (που λειτουργεί επι­σή­μως από το 1998) συμμετείχε με διδασκαλία ενεργά από το 1999 (εαρινό εξάμηνο), όταν επέστρεψε από την ετήσια εκπαιδευτική του άδεια (1/3/1998 – 11/2/1999), οπότε και ορίστηκε με απόφαση της Διατμηματικής Επιτροπής επιπροσθέτως και μέλος της Επι­τρο­­πής αρμόδιας για την ύλη και τη διεξαγωγή των εξετάσεων (με αρ­μοδιότητα στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία). Στην Επιτροπή αυ­τή ήταν μέλος έως το 2007, εκτός από τα ακαδημαϊκά έτη των εξαμηνιαίων εκπαιδευτικών μου αδειών (χειμερινό εξάμηνο 2002-2003, και εαρινό εξάμηνο 2006). Από τον Μάρτιο του 2007 και για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 και 2007-2008 ήταν μέλος της Επι­τρο­πής μόνο για τον καθορισμό της ύλης των εξετάσεων για την Αρ­χαία Ελληνική Φιλοσοφία και όχι για τις εξετάσεις.
Από το δεύτερο έτος (ακαδ. έτος 1999-2000) της συμμετοχής του στην προαναφερθείσα Επιτροπή (για τον καθορισμό της ύλης και τη διεξαγωγή των εξετάσεων) α) εισήχθησαν, κατόπιν πρωτο­βου­λί­ας μου, για πρώτη φορά για το μάθημα Αρχαία Ελληνική Φι­λοσοφία ως μέρος της εξεταστέας ύλης, υποχρεωτικά, κείμενα φι­λο­σόφων, με την πεποίθηση ότι η δυνατότητα προσέγγισης των κει­μέ­νων ήταν αναγκαία και απαραίτητη και για άλλους λόγους και διότι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στηρίζεται πρω­τί­στως στα κείμενα των φιλοσόφων και δευτερευόντως στη δευτε­ρεύουσα βιβλιογραφία, και β) κατόπιν εισηγήσεώς του καθιερώ­θη­­κε και έκτοτε τηρείται έως σήμερα στην ύλη των εξετάσεων να πε­­ρι­λαμβάνεται εκ περιτροπής κάθε έτος Πλάτων ή Αριστοτέλης, αφού, εκτός των άλλων, τα κείμενα άλλων μεγάλων αρχαίων Ελλή­νων φιλοσόφων δεν έχουν σωθεί (εκτός βέβαια από τα κείμενα με­ρικών φιλοσόφων της μεταχριστιανικής εποχής). Την εμπειρία του και συνακόλουθα ανάλογες προτάσεις τόσο από την Επιτροπή όσο και από τη διδασκαλία  στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μετα­πτυ­­χι­­ακών Σπουδών τις κατέθετε, όποτε γινόταν συζήτηση, στη Διατ­­­μη­ματική Επιτροπή.
Από το εαρινό εξάμηνο, λοιπόν, του 1999 έως το εαρινό εξάμηνο του 2008, εκτός από τα δύο προαναφερθέντα εξάμηνα που τελούσε σε εκπαιδευτική άδεια, δίδαξε, στα πλαίσια των μαθημάτων: α) Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, β) ΕπιστημολογίαΘεωρία των αξιών, γ) Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, δ) Φιλοσοφία της Φύσης, και ε) Νεοελληνική Φιλοσοφία, τα ακόλουθα θέματα:
α) Το πρόβλημα του ὄντος και του γίγνεσθαι στην προσω­κρατική φιλοσοφία·
β) Το «Σωκρατικό πρόβλημα»·
γ) Φιλοσοφία και πολιτική κατά τον Σωκράτη και τον Πλά­τω­να·
δ) Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής·
ε) Πλάτωνος Μένων·
στ)    Πλάτωνος Πολιτεία·
ζ) Αριστοτέλους Πολιτικά·
η) Αριστοτέλης: Ὁ αἱρετώτατος βίος·
θ) Προβλήματα ηθικής φιλοσοφία του Επικτήτου·
ι) Η Ελληνική Φιλοσοφία τον 20ό αιώνα.
Οίκοθεν νοείται ότι τα επαναλαμβανόμενα μαθήματα συ­μπλη­ρώνονταν και βελτιώνονταν.

ΙV
ΣYNEΔPIAEΠIΣTHMONIKEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ – ΔIAΛEΞEIΣ –
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1. Το 1984 παρακολούθησε το 11ο ετήσιο συνέδριο (6-8 Απρι­λίου 1984) της United Kingdom Association for Legal and Social Philosophy με θέμα EqualityandDiscrimination: EssaysinFree­domandJustice. Συμμετοχή με ερωτήσεις.
2. Έλαβε μέρος στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Κοινωνικής φιλοσοφίας (Αθήνα, 18-24 Aυγ. 1985). Συμμετοχή με ερωτήσεις.
3. Έλαβε μέρος στο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την πρό­σλη­ψη και ανάπτυξη των ιδεών του K. Marx στην Ελλάδα, Γιάν­νι­να 4-7 Νοεμβρίου 1988. Συμμετοχή με εισήγηση.
4. TriennialConference (Cambridge, 22-26 Ιουλίου 1991). Το συνέδριο διοργάνωσε, ως συνήθως, η JointCommitteeoftheGreekandRomanSocieties της M. Βρετανίας. Συμμετοχή με ερω­τή­σεις.
5. Η φιλοσοφία στα Γιάννινα - 250 χρόνια από την έλευση του Ευγενίου Βούλγαρη στην πόλη μας (Γιάννινα, 15 Δεκ. 1992). Συμ­μετοχή με παρεμβάσεις και ερωτήσεις.
6. Πανελλήνιο Συνέδριο Επίκτητος (Πρέβεζα, 17-19 Ιουν. 1994). Συμμετοχή με ανακοίνωση.
7. Έκτο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας Αρι­στο­τε­λική πολιτική φιλοσοφία(Ερεσσός, 18-26 Aυγ. 1994). Συμμε­το­χή με παρεμβάσεις και ερωτήσεις.
8. A΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα Θεσσαλοί φιλόσοφοι (Λά­ρισα-Tσαρίτσανη, 18-19 Mαρτίου 1995). Συμμετοχή με εισή­γη­­ση.
9. Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη Σπύρου Κυρια­ζό­που­λου (Ιωάννινα, 24 Νοεμβρίου 1995). Συμμετοχή με ανακοίνω­ση.
10. Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του καθηγητή Ευ­τύ­χη Μπιτσάκη (Ιωάννινα, 24-26 Μαΐου 1996). Συμμετοχή με ανα­­κοί­νωση.
11. Ανατέμνοντας την Εκπαιδευτική πραγματικότητα: Από τη μαιευτική στη διαλεκτική. Επιστημονική συνάντηση προς τι­μήν του Ομότιμου Καθηγητή της Παιδαγωγικής κ. Χρήστου Φρά­γκου (Ιωάννινα, 19 Μαρτίου 1998). Συμμετοχή με εισήγηση.
12. Επιστημονικό Συμπόσιο “Ξανά για τον Σωκράτη”(Ιω­άννινα, 28 Δεκεμβρίου 2001). Συμμετοχή με εισήγηση.
13. Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο: «ImmanuelKant: 200 χρόνια από το θάνατό του (Ιωάννινα, 18-19 Οκτωβρίου 2004). Συμ­μετοχή με εισήγηση.
14. Επιστημονική Ημερίδα: Γ. Σκληρός: Εκατό χρόνια από το Κοινωνικόν μας ζήτημα. Συμμετοχή με εισήγηση.
15. Τελετή αναγορεύσεως σε Επίτιμο Διδάκτορα του Καθη­γη­τή κ. John Anton (Ιωάννινα, 18 Μαΐου 2005). Παρουσίαση του έρ­γου του τιμωμένου.
16. Εκδήλωση για τον Σωκράτη στην πόλη των Ιωαννίνων με κύριο ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη­νών κ. Κώστα Μπέη (Ιωάννινα, 14 Δεκεμβρίου 2006). Συμμε­το­χή με εισήγηση.      
17. Διάλεξη με θέμα “Ενεργοί και παθητικοί πολίτες της δη­μοκρατίας”. Ελεύθερο Ανοιχτό Παν/μιο, Ιωάννινα, 18 Δεκ. 1991.
18. Κατόπιν προτάσεώς του ο Τομέας Φιλοσοφίας και εν συ­νεχεία το Τμήμα Φ.Π.Ψ. ομόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου την απονομή του τίτλου του Επι­τί­μου Διδάκτορα στον Ελληνοαμερικανό καθηγητή διεθνούς φήμης κ. John P. Anton. Ο κ. Anton δεόντως τιμά το Πανεπιστήμιό μας. Εκ­δήλωση αυτής της τιμής και της υπολήψεως που τρέφει προς αυ­τό αποτελεί και η δωρεά στο Εργαστήριο Πλατωνικών και Αρι­στο­τελικών Μελετώνενός μεγάλου μέρους της προσωπικής του βι­βλιοθήκης (παρά την καταγωγή του από την Αρκαδία και την ύπαρξη Πανεπιστημίων στην Πελοπόννησο) καθώς και η κατόπιν προτροπής του δωρεά στο Εργαστήριο και στο Πανεπιστήμιο εκ μέρους του Ελληνοαμερικανού καθηγητή κ. Πλάτωνα Ρήγου ενός επίσης μεγάλου μέρους της προσωπικής του βιβλιοθήκης. Και οι δύο δωρεές περιλαμβάνουν και βιβλία που δεν υπάρχουν σε καμία βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
19. Κατόπιν προτάσεώς του (που εγκρίθηκε από τον Τομέα Φιλοσοφίας) έκανε εισήγηση εκ μέρους του Τομέα Φιλοσοφίας, στο Α΄ Αναπτυξιακό Συνέδριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιω­αννίνων (11 Μαρτίου 2006) για συνδιοργάνωση, στην πόλη των Ιωαννίνων, κατ’ έτος από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο, ανά 15ήμε­ρο, από κοινού με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σειράς διαλέξεων φιλοσοφικού περιεχομένου, αλλά απλουστευμένων και αμισθί για τους εκάστοτε ομιλητές. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δια του Νο­­μάρχη αποδέχθηκε την πρόταση, όπως τον πληροφόρησε σε επα­νει­­λημμένες συναντήσεις που είχαν ο αρμόδιος για πολιτιστικά ζη­τή­­ματα Αντινομάρχης, αλλά η συνδιοργάνωση τελικά των μαθη­μά­­των δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της Νομαρχιακής Αυ­το­δι­οί­κη­σης Ιωαννίνων.
20. Πρόταση που εγκρίθηκε ομόφωνα από τον Τομέα Φιλο­σοφίας για συνδιοργάνωση από τον Τομέα Φιλοσοφίας εκδήλωσης για τον Σωκράτη (παραπλήσιας —αλλά και εμπλουτισμένης— με την εκδήλω­ση που έλαβε χώρα στην πόλη των Ιωαννίνων στις 14-12-06) ώστε να έχει τη μορφή Ημερίδας στην πόλη των Σερρών από κοινού με το ΤΕΙ Σερρών και άλλους δημόσιους φορείς της περιο­χής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 31-5-2008. (Ίσως επαναληφθεί και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας).   
21. Θα ήθελε τέλος να μνημονεύσει την πρωτοβουλία του για πρόσκληση από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Ιάπωνα καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας κ. Tatsuro Yamamoto, ο οποίος επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιό μας και την πόλη μας. Ο καθηγητής κ. Yamamoto την πρώτη φορά (1999) έδωσε διάλεξη με θέμα τη «Μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στην Ιαπωνία σή­με­ρα», τη δεύτερη φορά (2003) έδωσε διάλεξη για «Το ἦθος των ἁρμονιῶν – Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και μουσική» και την τρίτη φορά επισκέφθηκε (2004) το Πανεπιστήμιό μας, γιατί, ορ­μώ­με­νος από την αρχαία ελληνική μουσική και την περί μουσι­κής αντί­ληψη του Αριστοτέλη και του Αριστόξενου του Ταραντί­νου, έβρισκε ενδιαφέροντα στοιχεία στην δημώδη μουσική της Ηπεί­ρου. Εν συμπεράσματι, υπήρξε μια στενή και ιδιάζουσα σχέση μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και του Ιάπωνα καθηγητή, μελετη­τή της Αρ­χαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και της σύγχρονης ελληνι­κής πα­ρά­δοσης.      

V
AΛΛEΣ EΠIΣTHMONIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

1. Mέλος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Σερ­ρών και Μελενίκου (έδρα: Αθήνα).
2. Mέλος της Διεθνούς Εταιρείας για την Ελληνική Φι­λο­σο­φία(έδρα: Αθήνα).
3. Mέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (έδρα: Αθή­­να).
4. Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων(έδρα: Αθήνα).
5. Μέλος της Εταιρείας Αριστοτελικών Μελετών «το Λύκει­ον» (έδρα: Αθήνα).
6. Tο 1977 έλαβα υποτροφία του DAAD (Γερμανία) για έρευ­να και εργάστηκα στα Πανεπιστήμια του Kiel και του Ham­burg.
7. Βραβείο από τον Δήμο Νιγρίτας (2001).
8. Από το 1979 έως το 1984 χρημάτισα μέλος της Συντακτι­κής Επιτροπής του περιοδικού Φιλολογικά (τεύχη 1-7).
9. Μέλος (εκ μέρους του Τομέα Φιλοσοφίας) της Συντακτι­κής Επιτροπής του Τρίτου Μέρους της Δωδώνης (από το φθινόπω­ρο του 1991 ως το καλοκαίρι του 1998).
10. Μέλος της τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής του Πα­νελ­λη­νίου Συνεδρίου Επίκτητος (1994).
11. Mέλος της Επιτροπής για την έκδοση των Πρακτικῶν του Συνεδρίου “Επίκτητος(1997).
12. Mέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου προς τι­μήν του καθηγητή Eυτ. Mπιτσάκη (1996).

Mε απόφαση (1988) του Τομέα Φιλοσοφίας ανέλαβε και ει­ση­γήθηκε σχέδιο αναδιοργάνωσης του τμήματος “Αρχαία ελλη­νι­κή φιλοσοφία” της βιβλιοθήκης του Τομέα Φιλοσοφίας. Η αναδιορ­γάνωση εκείνη συμπεριλήφθη και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα και ισχύει ώς σήμερα, γιατί κρίθηκε λειτουρ­γι­κή.

     13. Mέλος τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για υπο­ψη­φι­ό­τη­τα σε θέση Επίκουρου καθηγητή (1994-1996).
14. Mέλος δύο τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για εκ­πόνηση διδακτορικών διατριβών.
15. Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για διδα­κτο­ρική εργασία.
16. Μέλος δύο επταμελών εξεταστικών Επιτροπών για διδα­κτορικές διατριβές.
17. Επιβλέπων σε δύο διδακτορικές διατριβές, εκ των οποί­ων η μία προχωρεί, ενώ η άλλη, εκείνη του εκ Thailand υποψηφίου, φαί­νε­ται να έχει προβλήματα.
18. Επιβλέπων σε έξι ολοκληρωθείσες Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες, μεγάλης έκτασης, από τις οποίες η μία τελεί υπό δημο­σί­ευση, ενώ όλες έγιναν με κριτήρια διδακτορικής διατριβής.
19. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για Μετα­πτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
20. Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για εξέλιξη σε θέση Ανα­πληρωτή καθηγητή (Κομοτηνή 2004).
21. Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για μονιμοποίηση Επί­κου­ρου καθηγητή (Πάτρα 2004).
22. Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή σε βαθμίδα Λέκτορα (Πάτρα 2008).
23. Διευθυντής από 12-2-2003 έως 31-8-2008 του Εργαστηρίου Πλατωνι­κών και Αριστοτελικών Μελετών, Εργαστηρίου που ιδρύθηκε κα­τό­πιν προτάσεώς του, έθεσε τα θεμέλια για ένα καλό Κέ­ντρο μελέτης της σκέψης των δύο κορυφαίων φιλοσόφων της αρ­χαι­ότητας και εκ των σημαντικοτέρων όλων των εποχών. Ευχαρι­στίες οφείλονται στον Τομέα Φιλοσοφίας και στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό του, αλλά μεγα­λύτερες ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους δωρητές: Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστήμια, Κοινωφελή Ιδρύματα, Επιστημονικές Εται­ρείες, Καθηγητές Έλληνες και Ελληνοαμερικανούς, που περιέ­βα­­λαν με εμπιστοσύνη το Εργαστήριο, θεωρώντας πιθανώς ότι εκ­πλη­ρώνουν ένα οφειλόμενο χρέος προς τον Πλάτωνα και τον Αρι­στο­τέλη και γενικότερα προς την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και σκέ­ψη. Όλοι οι μνημονευθέντες συνειδητοποίησαν την ανάγκη να υπάρχει επιτέλους στον τόπο μας ένα δημόσιο Εργαστήριο (–Κέντρο) Πλατωνικών και Αριστοτελικών Μελετών. Δύο μάλιστα απ’ αυτούς, οι Ελληνοαμερικανοί καθηγητές κκ. John Anton και Πλάτων Ρήγος, δώρισαν, ως γνωστόν, στο Εργαστήριο Πλατω­νι­κών και Αριστοτελικών Μελετών (και στο Πανεπιστήμιο) ένα με­γάλο μέρος της προσωπικής τους βιβλιοθήκης. Μερικά από τα βι­βλία αυτά σίγουρα δεν υπάρχουν σε καμιά βιβλιοθήκη στην Ελλά­δα. Κατόπιν δικών του ενεργειών βρίσκεται σε εξέλιξη η καταλογογράφηση των βιβλίων και περιοδικών του Εργαστηρίου, καθώς και η διαδικτυακή τους προβολή, με Επιστημονικώς Υπεύθυνη την Λέκτορα κ. Βασιλική Σολωμού-Παπανικολάου.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναφέρεται στην ίδρυση και έως τώρα ανάπτυξη του Εργαστηρίου Πλατωνικών και Αριστοτελι­κών Μελετών, γιατί θεωρεί ότι, εφόσον ενισχυθεί αναλόγως, μπο­ρεί η σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη —αλλά και άλλων φιλοσόφων αρχαίων, νεοτέρων και συγχρόνων— να χρησιμοποιη­θεί στην κριτική κατά της καταστάσεως που επικράτησε στον πλα­νήτη από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα.    

VI
YΠHPEΣIAKH ΔPAΣH

1. Από τότε που διορίστηκε (1973) στο Πανεπιστήμιο —και προ­­πάντων ώς το 1983— εργάστηκε για τον εμπλουτισμό της βι­­βλι­οθήκης του Σπουδαστηρίου με σπάνιες σειρές φιλοσο­φι­κών έρ­γων και περιοδικών, και με άπαντα φιλοσόφων, για την ανα­δό­μη­ση της βιβλιοθήκης (1977) και γενικά την κα­λύ­τε­ρη λειτουργία του Σπου­δαστηρίου. Με τη βοήθεια όλων των μελών του Σπουδαστηρίου κα­τόρθωσαν μέσα σε λίγα σχε­τικά χρόνια να καταστήσουν τη βι­βλιοθήκη μας —όσο μπο­ρούσε να κρίνει έως την ένταξή της στην ενιαία Βι­βλι­ο­θή­κη Φ.Π.Ψ. και Σχολής Επιστημών της Αγωγής— μία από τις κα­λύτερες, αν όχι την καλύτερη απ’ όλες τις βιβλιοθήκες των Το­μέων Φιλοσοφίας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια  (Δεν μετα­νιώ­­νει για τον χρόνο που διέθεσε, αν και γνωρίζει  ότι για αυτόν —καθαρά προσωπικά— ήταν πολύ λίγο ωφέλιμος).
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ. κατά τη δι­ε­τία 2005-2007. Προσέφερε όσα τού επέτρεπαν οι συνθήκες και η κείμενη νομοθεσία. 
3.   Πρόεδρος της «Επιτροπής Κατατάξεων» (Επιτροπής για τις κα­τατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
451  10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                                                
ΤΗΛ.: 26510 05764 - FAX: 26510 05801
E-mail: erparm [at] cc.uoi.gr

Σχεδίαση-Υλοποίηση: Κώστας Κοσκερίδης